getRow($sql); if (!isset($baihat['id'])) die('vui long chon bai hat khac'); ?> - Listening English by Songs | Học tiếng anh qua bài hát, nghe nhạc

Đóng lại
Xem toàn bộ bài hát

Cách sử dụng: Đóng lại

Điền vào chỗ trống, bạn có thể nhấn nút Pause trên trình nghe nhạc để dừng lại trong khi điền

Nhấn phím Tab để chuyển qua ô kế tiếp, nhấn Enter để Submit bài


www.loidich.com

Quay lại trang chủ | Luyện nghe Bài Hát

-

Trợ giúp - Xem Lời Dịch - Xem Video - Báo lỗi
'; ?>
'.$s.'
'; $bh=parse_song($s); if(isset($_POST['i_'])) { $kq=$_POST['i_']; $mkt=getMKT($kq,$bh); $kqkt=ketqua($bh,$mkt,$kq); echo '
'.$kqkt['0'].'
'; echo '

Đúng '.$kqkt[1].''; echo ' Số ô phải điền: '.count($mkt).''; echo ' Điểm: '.round(($kqkt[1]/count($mkt))*100).'/100

'; //cap nhat danh sach TOP thanh vien if($kqkt[1]==count($mkt)){ if(!isset($_SESSION['user_username']) or $_SESSION['user_username']==''){ echo '

Oh yeah! bạn đã đúng 100%, tuy nhiên chỉ thành viên đăng nhập mới được ghi vào bảng vàng

Đăng nhập ngay'; } else { //dung 100, duoc luu vao danh sach $sql='INSERT INTO top_luyennghe (u,bid,udate) VALUES ("'.$_SESSION['user_username'].'",'.$baihat['id'].','.time().') ON DUPLICATE KEY UPDATE udate='.time(); //kiem tra $db->query($sql); echo '

Oh yeah! bạn đã đúng 100% và được ghi vào bảng vàng

'; } } echo '
Bắt đầu lại'; } else{ #print_r($arr); $mkt=taomangkiemtra($bh); $loibaihat=inbaihat($bh,$mkt); echo '
'.$loibaihat.'
'; } ?>


getAll($sql); if(count($z)>0){ foreach ($z as $zi){ echo '
- '.$zi['title'].' - '.$zi['artist'].''; } } ?>


getAll($sql); if(count($z)>0){ foreach ($z as $zi){ echo '
- '.$zi['title'].' - '.$zi['artist'].''; } } ?>

www.loidich.com 0){ foreach($b as $c){ if(isset($kt[$i][$j]) and $c==$kt[$i][$j] and $c!='' and strtolower($kt[$i][$j])==strtolower($kq[$i][$j])) {//tra loi dung $s.= ' '.$c.' '; $dung++; } elseif(isset($kt[$i][$j]) and $c==$kt[$i][$j] and $c!='' and strtolower($kt[$i][$j])!=strtolower($kq[$i][$j])) {//tra loi dung $s.= ' '.$kq[$i][$j].''.' '.$c.' '; } else $s.=' '.$c; $j++; } } $i++; $s.='
'; } return array($s,$dung); } //in ra bai hat de bat dau function inbaihat($bh,$kt){ $i=0; $s=''; foreach($bh as $b){ $j=0; if(count($b)>0){ foreach($b as $c){ if(isset($kt[$i][$j]) and $c==$kt[$i][$j] and $c!=''){ $s.= " "; } else $s.=' '.$c; $j++; } } $i++; $s.='
'; } return $s; } //tao mang kiem tra ngau nhien //input: array bai hat function taomangkiemtra($bh){ $arr=array(); $i=0; foreach($bh as $b){ $sotu=count($b); if($sotu>3) { //chi lay trong cau nao co hon 3 tu $vitrikiemtra=rand(0,$sotu-1); $arr[$i][$vitrikiemtra]=$bh[$i][$vitrikiemtra]; } $i++; } return $arr; } function getMKT($kq,$bh){ $arr=array(); foreach($kq as $k=>$v){ foreach($v as $t=>$u){ $arr[$k][$t]=$bh[$k][$t]; } } return $arr; } //cat chu ra tung hang tung chu bo vao array function parse_song($s){ $arr=array(); $s=nl2br($s); $a=explode('
',$s); $i=0; foreach($a as $b){ $c=explode(' ',trim($b)); $j=0; foreach($c as $d){ $arr[$i][$j]=$d; $j++; } $i++; } return $arr; } function bangvang(){ global $db,$baihat,$id; $sql='select * from top_luyennghe where bid='.$id; $b=$db->getAll($sql); echo '
Top đạt điểm 100% bài này
'; $i=1; foreach($b as $c){ echo $i.'. '. $c['u'].' '.date('d-m-Y',$c['udate']).''; echo '
'; $i++; } echo '
'; //moi dat 100 $sql='select a.*,b.title from top_luyennghe a, loidich b where a.bid=b.id order by a.id desc limit 10'; $b=$db->getAll($sql); echo '
'; echo '
Vừa mới đạt 100%
'; $i=1; foreach($b as $c){ echo $i.'. '. $c['u'].' '.date('d-m-Y',$c['udate']).''; echo '
'; echo ''.$c['title'].''; echo '
'; $i++; } echo '
'; //include '../modules/adv/right_ads.php'; echo '
'; } ?>