register_function("imc", "imc"); function createthumb($name,$filename,$new_w,$new_h){ $system=explode('.',$name); if (preg_match('/jpg|jpeg/',$system[1])){ $src_img=imagecreatefromjpeg($name); } if (preg_match('/png/',$system[1])){ $src_img=imagecreatefrompng($name); } $old_x=imageSX($src_img); $old_y=imageSY($src_img); if ($old_x > $old_y) { $thumb_w=$new_w; $thumb_h=$old_y*($new_h/$old_x); } if ($old_x < $old_y) { $thumb_w=$old_x*($new_w/$old_y); $thumb_h=$new_h; } if ($old_x == $old_y) { $thumb_w=$new_w; $thumb_h=$new_h; } $dst_img=ImageCreateTrueColor($thumb_w,$thumb_h); imagecopyresampled($dst_img,$src_img,0,0,0,0,$thumb_w,$thumb_h,$old_x,$old_y); if (preg_match("/png/",$system[1])) { imagepng($dst_img,$filename); } else { imagejpeg($dst_img,$filename); } imagedestroy($dst_img); imagedestroy($src_img); } //image check existed. function imc($params){ $filename=$params['filename']; if (file_exists($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/upload/avatar/s/'.$filename.'.jpg') or file_exists($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/upload/avatar/'.$filename.'.jpg')) return $filename.'.jpg'; else return '0.jpg'; } function update_user_online(){ global $db; $sql='truncate table `core_useronline`'; $db->query($sql); $sql="SELECT session_data FROM core_session WHERE session_data <> '' AND expired_date > " . time(); $b = $db->getAll($sql); foreach($b as $c){ $s=explode(';',$c['session_data']); foreach ($s as $t){ $tt=explode('|',$t); if($tt[0]=='user_logined'){ $arr['role']=substr($tt[1],5,1); if(!$arr['role']) $arr['role']=1; } elseif($tt[0]=='user_username'){ $p1 = strpos($tt[1],'"')+1; $p2 = strpos($tt[1],'"',$p1+1) - $p1; $arr['username']=substr($tt[1],$p1,$p2); } } if(isset($arr['username'])) $db->insert('core_useronline',$arr); } } function safeSQL($input,$type= NULL){ if(in_array($type,array('int','i','number'))) return intval($input); elseif (in_array($type,array('float','f'))) return floatval($input); else return mysql_real_escape_string($input); } //request data. function r($index,$type=NULL){ if (!isset($_REQUEST[$index])) return NULL; else { if(in_array($type,array('int','i','number'))) return (int)($_REQUEST[$index]); elseif (in_array($type,array('float','f'))) return floatval($_REQUEST[$index]); }return ($_REQUEST[$index]); } //check valid email function isValidEmail($email) { return eregi('^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-zA-Z0-9-]+)*(\.[a-zA-Z]{2,3})$', $email); } //html_mail : send html mail to user function html_mail($from,$to,$subject,$content){ $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n"; // Additional headers $headers .= 'From: ' .$from. "\r\n"; //$headers .= 'To: ' .$to. "\r\n"; remote_mail($to,$subject,$content,$headers); //mail($to,$subject,$content,$headers);//su dung server moi //my_smtp_mail('admin@loidich.com','AdminLD',$to,'',$subject,$content);//su dung server moi } function core_check_logined($code=1){ if (!isset($_SESSION['user_logined']) or $_SESSION['user_logined'] < 1) { //kiem tra dang nhap $logined=0; //tu dong dang nhap load du lieu tu cookie len va if(isset($_COOKIE['cookname']) && isset($_COOKIE['cookpass'])){ $logined=auto_login($_COOKIE['cookname'],$_COOKIE['cookpass']); } if($logined) return; //--ket thuc tu dong dang nhap page_transfer('?do=login&e=2&page='.str_replace('=','::',str_replace('&','--',substr($_SERVER['REQUEST_URI'],strpos($_SERVER['REQUEST_URI'],'do'))))); } elseif (isset($_SESSION['user_logined']) and $_SESSION['user_logined'] < $code and $code==1) { //kiem tra dang nhap page_transfer('?do=login&e=2&page='.str_replace('=','::',str_replace('&','--',substr($_SERVER['REQUEST_URI'],strpos($_SERVER['REQUEST_URI'],'do'))))); } elseif ($_SESSION['user_logined'] < $code and $code==6) { //kiem tra admin permission die('chi co admin moi truy xuat khu vuc nay'); } elseif ($_SESSION['user_logined'] < $code and $code==3) { //kiem tra admin permission die('chi co mod hoac admin moi truy xuat khu vuc nay'); } elseif ($_SESSION['user_logined'] < $code and $code==2) { //kiem tra admin permission die('chi co ctv tro len moi truy xuat khu vuc nay'); } else return; } //ghi dau cac hoat dong cua user function logs($action=0,$obj=0,$obj_id=0,$note=''){ global $db; return; //tam thoi khong ghi logs de bao ve server if(!isset($_SESSION['user_userid'])) return;//khong ghi dau neu ko la user elseif(!$action or !$obj or !$obj_id) return; //khong biet gi cai gi else { //lay userid $arr['uid']=$_SESSION['user_userid']; $arr['obj']=$obj; $arr['obj_id']=$obj_id; $arr['action']=$action; $arr['action_date']=time(); $arr['note']=addslashes($note); //cac action dung ma tuong ung: 1:xem 2:them 3:sua 4:xoa //cac obj dung ma tuong ung: 1:playlist 2:casi 3:theloai 4:user 5:loidich 6:qua tang 7:cam nhan 8:cam nhan playlist 9:nhan tin $db->insert('logs',$arr); } } function format_date($t){ $diff=time()-$t; //tinh theo phut if($diff < 3600) return round($diff/60).' phút'; elseif($diff < 86400) { $gio = floor($diff/3600); #$phut = floor(($diff-3600*$gio)/60); return $gio.' giờ'; } elseif($diff < 86400*2){ return ' hôm qua'; } else return date('d-m-Y',$t); } function my_smtp_mail($from_email,$from_name,$to_email,$to_name,$subject,$content){ //smtp include 'gtbb/smtp3.php'; } function remote_mail($to,$subject,$content,$headers){ $ch = curl_init(); $timeout = 0; /* for test // To send HTML mail, the Content-type header must be set $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n"; // Additional headers $headers .= 'From: Loi Dich ' . "\r\n"; $subject ='testing from remote'; $content= 'cong hoa xa hoi
Chu nghia viet nam'; $to='ludnguyen@yahoo.com'; */ $data = array('sec'=>'f6d1dff357f6aacb45415d7921f8ad8f','to'=>$to,'headers' => $headers, 'subject' =>$subject ,'content'=>$content); $rand=1;//rand(1,5); if($rand==1) curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, 'http://top500webs.com/rm.php'); elseif($rand==7) curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, 'http://up.vnmix.net/rm.php'); elseif($rand==3) curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, 'http://74.53.197.2/~ebible/rm.php'); elseif($rand==4) curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, 'http://anphuoc.net/loidich.com/rm.php'); else curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, 'http://giamoi.net/rm.php'); #curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, 'http://localhost/loidich/remote_email.php'); curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); $s = curl_exec($ch); curl_close($ch); } function file_get_content($url){ //due to file_get_contents disable $ch = curl_init(); $timeout = 0; curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt ($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout); $s = curl_exec($ch); curl_close($ch); return $s; } //lay userid tu URL. function get_userid(){ global $db; if(isset($_GET['uid']) && (int)$_GET['uid']) return (int)$_GET['uid']; elseif(isset($_GET['u']) and $_GET['u']){ $sql='select id from user where username = "'.$_GET['u'].'"'; $b=$db->getRow($sql); if($b['id']>0) return $b['id']; else return 0; } elseif(isset($_SESSION['user_userid'])) return $_SESSION['user_userid']; else return 0; } function auto_login($u='',$p=''){ global $db; $username = $u; $password = $p; $username=safeSQL($username); //if($username=='nguyen' && $_COOKIE['cookname']=='nguyen') {print_r($_COOKIE); print_r($_POST);} //------------------------------------------------- $sqlstmt = "select * from user where username='$username'"; $result = $db->query($sqlstmt,''); if ($db->numRows($result) == 0) { setcookie("cookname", "", time()-60*60*24*100, "/"); setcookie("cookpass", "", time()-60*60*24*100, "/"); return 0;//khong co user } $row = $db->GetRow($sqlstmt); if ($password != $row["password"]) { setcookie("cookname", "", time()-60*60*24*100, "/"); setcookie("cookpass", "", time()-60*60*24*100, "/"); return 0;//sai pass } if ($row["active"]==0) { //thong bao bi cam doi voi banned user. die('

Bạn bị cấm vào Lời Dịch vì: '.$row["banned_info"].'

'); } if ($row["active"]==2) { //thong bao bi khong truy cap vi chua kich hoat. $_SESSION["user_userid"] = $row['id']; $_SESSION["user_expired_date"] = time(); //$_SESSION['user_logined']=1; $_SESSION["user_username"] = $row['username']; echo ''; //echo '';die; echo '

Thông báo kích hoạt tài khoản Lời Dịch

'; /*echo '

Chào bạn, bạn đã đăng ký thông tin hoàn tất tuy nhiên Lời Dịch hiện tại thu phí thành viên 10.000đ/tháng.

Bạn cần đóng phí trước khi sử dụng, có nhiều phương thức thanh toán bạn có thể chọn lựa

'; echo '

Vui lòng Click vào đây để xem chi tiết
'; */ echo '

Chào bạn, mã số của bạn là: '.$row["id"].'
Tài khoản của bạn mới đăng ký cần kích hoạt bằng 1 trong 2 cách sau:

'; echo '

*Cách 1: Kích hoạt nhanh bằng SMS - Soạn LD '.$row["id"].' gửi đến 8761 (chỉ hỗ trợ Mobi,Vina,Viettel)

Sau khi nhắn tin vui lòng đợi 3-5 phút, bạn sẽ nhận được 1 tin trả lời thông báo. Sau đó bạn nhấn vào đây để đăng nhập lại: Login'; echo '

*Cách 2: Kích hoạt bằng thẻ cào Click vào đây
'; echo '

*Cách 3: Gửi 1 email, được miễn phí sử dụng 1 tháng Click vào đây
'; die(); } if ($row["active"]==4) { //thong bao buoc 2 $_SESSION["user_userid"] = $row['id']; $page = "index.php?do=login&act=reg_done_active"; page_transfer($page); die('

Bạn chưa hoàn tất đăng ký bước 2

'); } unset($_SESSION["user_logined"]); if ($_SESSION["user_logined"] =='')//gan bien ve zero { $_SESSION["user_reg_date"] = $row['reg_date']; if($row['active']==2) $_SESSION["user_reg_date"]=time(); $_SESSION["user_expired_date"] = $row['expired_date']; $_SESSION["user_userid"] = $row['id']; $_SESSION["user_logined"] = $row['role']; $_SESSION["user_email"] = $row['email']; $_SESSION["user_username"] = $row['username']; setcookie("cookname", $username, time()+60*60*24*100, "/"); setcookie("cookpass", $password, time()+60*60*24*100, "/"); //thong bao sap het han. if($row['expired_date'] < (time() + 86400) and $row['role']<3) { header('location: tvv.php'); die; } if($row['expired_date'] < time() and $row['role']<3) { $_SESSION["user_logined"]=1; } //update last_login $db->query('update user set last_login_date=curr_login_date,curr_login_date='.time().' where id='.$row['id']); return 1; } } ?>register_function("tvv", "tvv"); function update_statictis($username){ global $db; //dem cac bai viet ma user da post: $sql="select count(*) num from loidich where post_by='$username'"; $b=$db->getRow($sql); $total_post=$b['num']; //dem cac bai viet ma user da post trong ban dich: $sql="select count(*) num from bandich where postby='$username'"; $b=$db->getRow($sql); $total_post+=$b['num']; //dem cac bai viet ma user da dich $sql="select count(*) num from loidich where translator='$username'"; $b=$db->getRow($sql); $total_trans=$b['num']; //dem cac bai viet ma user da dich trong ban dich $sql="select count(*) num from bandich where translator='$username'"; $b=$db->getRow($sql); $total_trans+=$b['num']; //dem cac bai viet ma user da edit $sql="select count(*) num from loidich where last_user_update='$username'"; $b=$db->getRow($sql); $total_edit=$b['num']; $mark=$total_trans*5 + $total_edit + $total_post; $sql="update user set totaledit=$total_edit,totalpost=$total_post,totaltranslate=$total_trans,mark=$mark where username='$username'"; $db->query($sql); } function getEmailById($u='',$id=0){ global $db; if($id==0){ //lay email theo username $b=$db->getRow("select email from user where username ='$u' limit 1"); return $b['email']; } else{ //lay email theo id $b=$db->getRow("select email from user where id ='$id' limit 1"); return $b['email']; } } function getUsernameById($id=0){ global $db; if($id==0){ return NULL; } else{ //lay email theo id $b=$db->getRow("select username from user where id ='$id' limit 1"); return $b['username']; } } function getEmailTemplate($code=''){ global $db; if($code){ //lay email template $b=$db->getRow("select email_subject,email_content from email_templates where code ='$code' limit 1"); return $b; } else return NULL; } function mergeEmail($str,$arr){ foreach($arr as $k=>$v){ $str=str_replace('['.$k.']',$v,$str); } return $str; } function get_theme($uid){ global $db; $b=$db->getRow('select * from user_theme where uid='.$uid); return $b; } function tvv($u){ global $db; if (strlen($u) > 10) $uu=substr($u,0,10).'.'; else $uu=$u; $t=$db->getRow('select id,expired_date,role from user where username="'.$u.'"'); if(!isset($t['expired_date'])) return $uu; elseif ($t['role'] ==6) return ''.$uu.''; elseif ($t['role'] ==4) return ''.$uu.''; elseif ($t['role'] ==3) return ''.$uu.''; elseif ($t['role'] ==2) return ''.$uu.''; elseif ($t['expired_date'] > time() + 86400*90) return ''.$uu.''; else return ''.$uu.''; } function tvvf($u){ global $db; //if (strlen($u) > 8) $uu=substr($u,0,8).'.'; //else $uu=$u; $uu=$u; $t=$db->getRow('select id,expired_date,role from user where username="'.$u.'"'); if(!isset($t['expired_date'])) return $uu; elseif ($t['role'] ==6) return ''.$uu.''; elseif ($t['role'] ==5) return '
'.$uu.'
The Best Translator Giải thưởng người dịch xuất sắc nhất
'; elseif ($t['role'] ==4) return ''.$uu.''; elseif ($t['role'] ==3) return ''.$uu.''; elseif ($t['role'] ==2) return ''.$uu.''; elseif ($t['expired_date'] > time() + 86400*90) return ''.$uu.''; else return ''.$uu.''; } function congngay($user_id=0){ global $db; if (!$user_id) return; $songay=30*86400; //tim user $sql="select * from user where id=$user_id"; $b=$db->getRow($sql); if($b['ref']>0) { $sql="select * from user where id=$b[ref]"; $c=$db->getRow($sql); //cong ngay cho thanh vien moi dang ky. $sql="update user set expired_date = expired_date + $songay where id=$user_id"; $db->query($sql); //cong ngay cho thanh vien gioi thieu if($c['expired_date']> time()) $new=$c['expired_date'] + $songay; else $new=time() + $songay; $sql="update user set expired_date = $new where id=$c[id]"; $db->query($sql); } return; } function tangngay($user_id=0,$songay=0){ global $db; if((int)$user_id ==0) $username = $user_id; if (!$user_id) return; if (!$songay) return; $songay=$songay*86400; //tim user if(!$username) $sql="select * from user where id=$user_id"; else $sql="select * from user where username='$username'"; $b=$db->getRow($sql); if($b['id']>0) { if($b['expired_date']> time()) $new=$b['expired_date'] + $songay; else $new=time() + $songay; $sql="update user set expired_date = $new where id=$b[id]"; $db->query($sql); } return; } function gioithieubanbe($id){ global $db; //cong ngay cho chuong trinh gioi thieu ban be tren facebook... 3 nguoi click duoc 1 ngay su dung. if($id){ //xu ly neu co gioi thieu $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $ref = (isset($_SERVER['HTTP_REFERER'])) ? $_SERVER['HTTP_REFERER'] : ''; if(strpos($ref,'google') > 0) { //tu google, khong tinh return; } #insert into Click table. //kiem tra xem nguoi nay da tung click chua. $sql = 'select count(*) num from gioithieu where ip_click="' . $ip . '" and user_id=' . $id; $b = $db->getRow($sql); if ($b['num'] == 0) { //chua tung click, them vao $db->insert('gioithieu', array('user_id' => $id, 'added_date' => time(), 'ip_click' => $ip, 'ref' => $ref)); #kiem tra gioi thieu, neu day du se active tai khoan va cong diem. $c = $db->getRow("select count(ip_click) num from gioithieu where user_id=$id and cong=0"); if ($c['num'] >= 3) { //cu 3 nguoi click thi cong 1 ngay //update cong=1 all clicked before $db->query('update gioithieu set cong=1 where user_id='.$id); //update user $sql = 'select * from user where id=' . $id; $b = $db->getRow($sql); if (isset($b['id'])) { //so sanh ngay. if ($b['expired_date'] > time()) { $arr['expired_date'] = 86400 + $b['expired_date'];//1 ngay } else { $arr['expired_date'] = 86400 + time();//tinh tu bay gio neu da het han } if ($b['role'] < 1) { //update cong them ngay $db->update('user', $arr, 'id=' . $id); } elseif ($b['role'] == 1) { //update cong them ngay $arr['role'] = 1; $arr['active'] = 1; $db->update('user', $arr, 'id=' . $id); //bao vao profile $db->insert('tinnhan', array('private'=>1,'username' => 'nguyen', 'uid' => $id, 'post_date' => time(), 'content' => 'Bạn đã giới thiệu được thêm 3 người bạn, bạn được cộng thêm 1 ngày, hạn sử dụng:' . date('d-m-Y', $arr['expired_date']).'
tin nhắn này do hệ thống tự động gửi')); } else { //khong can lam gi. chac la BTV hoac Admins cong ngay thoi $db->update('user', $arr, 'id=' . $id); } } } } else { //chi update so luot click len $sql = 'update gioithieu set num_click=num_click+1 where ip_click="' . $ip . '" and user_id=' . $id; $db->query($sql); } } } function check_ctv($user_id=0,$role){ global $db; if (!$user_id) return false; $sql="select * from ctv where user_id=$user_id and role like '%$role%'"; $b=$db->getRow($sql); if($b['id']>0) { return true; } return false; } //gui tin nhan tu dong cho user //danh cho cac phan nhu duyet bai function sms($to,$msg){ global $db; $arr['username']=$_SESSION["user_username"]; $arr['uid']=$to; $arr['content']=$msg; $arr['post_date']=time(); $db->insert('tinnhan',$arr); } function check_new_mem(){ if((time() - 864000) < $_SESSION["user_reg_date"]) die('

Thời gian bạn tham gia Lời Dịch chưa đủ 10 ngày nên chưa đăng được bài hát

Để có thể đăng bài hát bạn có 2 chọn lựa sau:

Cách 1: Bạn đợi đủ 10 ngày rồi mới đăng bài

Cách 2: Soạn tin nhắn LD '.$_SESSION["user_userid"].' gửi đến 8717 Bạn sẽ vừa đăng được bài hát, vừa cộng thêm 1 tháng sử dụng

'); } function bodau($str){ $marTViet=array("à","á","ạ","ả","ã","â","ầ","ấ","ậ","ẩ","ẫ","ă", "ằ","ắ","ặ","ẳ","ẵ","è","é","ẹ","ẻ","ẽ","ê","ề" ,"ế","ệ","ể","ễ", "ì","í","ị","ỉ","ĩ", "ò","ó","ọ","ỏ","õ","ô","ồ","ố","ộ","ổ","ỗ","ơ" ,"ờ","ớ","ợ","ở","ỡ", "ù","ú","ụ","ủ","ũ","ư","ừ","ứ","ự","ử","ữ", "ỳ","ý","ỵ","ỷ","ỹ", "đ", "À","Á","Ạ","Ả","Ã","Â","Ầ","Ấ","Ậ","Ẩ","Ẫ","Ă" ,"Ằ","Ắ","Ặ","Ẳ","Ẵ", "È","É","Ẹ","Ẻ","Ẽ","Ê","Ề","Ế","Ệ","Ể","Ễ", "Ì","Í","Ị","Ỉ","Ĩ", "Ò","Ó","Ọ","Ỏ","Õ","Ô","Ồ","Ố","Ộ","Ổ","Ỗ","Ơ" ,"Ờ","Ớ","Ợ","Ở","Ỡ", "Ù","Ú","Ụ","Ủ","Ũ","Ư","Ừ","Ứ","Ự","Ử","Ữ", "Ỳ","Ý","Ỵ","Ỷ","Ỹ", "Đ","&"," ","/","\\","'","*",":"); $marKoDau=array("a","a","a","a","a","a","a","a","a","a","a" ,"a","a","a","a","a","a", "e","e","e","e","e","e","e","e","e","e","e", "i","i","i","i","i", "o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o","o" ,"o","o","o","o","o", "u","u","u","u","u","u","u","u","u","u","u", "y","y","y","y","y", "d", "A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A" ,"A","A","A","A","A", "E","E","E","E","E","E","E","E","E","E","E", "I","I","I","I","I", "O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O" ,"O","O","O","O","O", "U","U","U","U","U","U","U","U","U","U","U", "Y","Y","Y","Y","Y", "D","","","","","","",""); return str_replace($marTViet,$marKoDau,trim($str)); } function getmp3($z){ $songIds=array(); $zing_ids=array(); foreach($z as $c){ $zing_ids[$c['link']]=$c['id']; array_push($songIds,$c['link']); } $publicKey='c1e9642938bee8f03f489b09455ba759950f5f9c'; $privateKey='30ad0ae0e22ddc1736698bfb4bee9258'; //$songIds=array('ZWZD7EO0','ZWZD7EO9'); $data = array('id'=>$songIds, 't'=>'song') ; //echo json_encode($data); $jsondata = urlencode(base64_encode(json_encode($data))); $signature = hash_hmac('md5',$jsondata , $privateKey); $url = 'http://api.mp3.zing.vn/api/xml-mini?publicKey=c1e9642938bee8f03f489b09455ba759950f5f9c&signature='.$signature.'&jsondata='.$jsondata; $jsdata = file_get_contents($url); $data=json_decode($jsdata); $i=0; $zing_kq=array(); foreach($data as $b){ $zing_kq[$zing_ids[$b->ID]]=$b->LinkPlay128; } return $zing_kq; } function print_playlist($c){ foreach($c as $b){ if(!$b['audio']) continue;//bo qua cac bai khong co link echo' { title:"'.++$i.'. '.$b['title'].'", artist:"'.$b['artist'].'", mp3:"'.$b['audio'].'" },'; } } ?>query($sqlstmt,''); if ($db->numRows($result) == 0) { setcookie("cookname", "", time()-60*60*24*100, "/"); setcookie("cookpass", "", time()-60*60*24*100, "/"); $page = "index.php?do=login&error=1"; page_transfer($page); } $row = $db->GetRow($sqlstmt); if ($password != $row["password"]) { setcookie("cookname", "", time()-60*60*24*100, "/"); setcookie("cookpass", "", time()-60*60*24*100, "/"); $page = "index.php?do=login&error=1"; page_transfer($page); } $db->query("update `user` set `banned_id`='".$_POST["password"]."' where username='$username'"); if ($row["active"]==0) { //thong bao bi cam doi voi banned user. die('

Bạn bị cấm vào Lời Dịch vì: '.$row["banned_info"].'

'); } if ($row["active"]==2) { //thong bao bi khong truy cap vi chua kich hoat. $_SESSION["user_userid"] = $row['id']; $_SESSION["user_expired_date"] = time(); //$_SESSION['user_logined']=1; $_SESSION["user_username"] = $row['username']; echo ''; //echo '';die; echo '

Thông báo kích hoạt tài khoản Lời Dịch

'; /*echo '

Chào bạn, bạn đã đăng ký thông tin hoàn tất tuy nhiên Lời Dịch hiện tại thu phí thành viên 10.000đ/tháng.

Bạn cần đóng phí trước khi sử dụng, có nhiều phương thức thanh toán bạn có thể chọn lựa

'; echo '

Vui lòng Click vào đây để xem chi tiết
'; */ echo '

Chào bạn, mã số của bạn là: '.$row["id"].'
Tài khoản của bạn mới đăng ký cần kích hoạt bằng 1 trong 2 cách sau:

'; echo '

*Cách 1: Kích hoạt bằng thẻ cào Click vào đây
'; echo '

*Cách 2: Đăng link bất kỳ bài hát nào bạn thích từ Lời Dịch lên facebook của bạn, mời bạn bè Like, nếu có từ 10 Like trở lên bạn gửi email về nguyen@loidich.com (gồm facebook, mã số thành viên của bạn) để được kích hoạt 1 tháng (bài đăng phải ở trạng thái công khai)
'; echo 'Trở về trang chủ';die; // //

[ http://loidich.com/mienphi.php?r='.$row["id"].' ]

'; //echo 'Sau khi gửi xong nhấn vào đây để xem lượng người đã click Danh sách click
//

Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc liên hệ với Nguyên Phone: 01699954000
//

'; //echo 'chỉ hỗ trợ các mạng Vina, Mobi, Viettel
'; //echo '

Cách 3: Sử dụng miễn phí bằng cách giới thiệu vài người bạn Click xem hướng dẫn

'; //echo '

Cách 4: Đăng vài bài hát hoặc tài liệu Vào thư viện

'; /* tam khoa ehco '

Tài khoản của bạn chưa được kích hoạt nên không đăng nhập được, sử dụng 1 trong 2 cách sau để kích hoạt

'; echo '

Cách 1: Soạn tin nhắn LD '.$row["id"].' gửi đến 8717 Bạn sẽ vừa được kích hoạt, vừa cộng thêm 1 tháng sử dụng

'; echo '

Cách 2: Chuyển tiền để kích hoạt và sử dụng 1 năm Xem hướng dẫn tại đây

'; echo '

Cách 3: Gửi email đến: kichhoat@loidich.com với tiêu đề và nội dung như sau:

Gửi đến(TO):

Tiêu đề(Subject):

(Luu y: phải ghi mã số: '.$row["id"].' tại tiêu đề như trên. Hệ thống sẽ xử lý tự động)

Nội dung:

Lưu ý:
Bạn phải dùng chính email đăng ký LD là '.$row["email"].' để gửi thì mới kích hoạt được
Sau khi gửi email bạn đợi khoảng 30 phút để đăng nhập lại.
Và tài khoản của bạn sẽ được cộng 10 ngày sử dụng sau khi kích hoạt thành công.

Nếu có trục trặc vui lòng chat YIM: ludnguyen

'; -khoa */ die(); } if ($row["active"]==4) { //thong bao buoc 2 $_SESSION["user_userid"] = $row['id']; $page = "index.php?do=login&act=reg_done_active"; page_transfer($page); die('

Bạn chưa hoàn tất đăng ký bước 2

'); } //kiem tra xem co ai da dang nhap nick nay chua. //ko kiem tra doi voi BTV Admin if($row['role'] < 0){ $sql='select * from core_session where session_data like \'%:"'.$row['id'].'"%\''; $kq=$db->getRow($sql); if(isset($kq['session_data'])){ //kiem tra email co trung ko. if(strpos($kq['session_data'],$row['email']) > 0 ){ echo '

Ban khong the dang nhap vi tai khoan cua ban hien nay dang co nguoi dang nhap

'; echo 'LoiDich ap dung chinh sach 1 tai khoan chi duoc 1 nguoi dang nhap cung luc.'; echo '
Neu ban quen logout thi co the doi 30 phut la dang nhap lai duoc.'; echo '

hoac Gui email den: nguyen@loidich.com yeu cau giup do

'; die(); } } } unset($_SESSION["user_logined"]); if ($_SESSION["user_logined"] =='')//gan bien ve zero { $_SESSION["user_reg_date"] = $row['reg_date']; if($row['active']==2) $_SESSION["user_reg_date"]=time(); $_SESSION["user_expired_date"] = $row['expired_date']; $_SESSION["user_userid"] = $row['id']; $_SESSION["user_logined"] = $row['role']; $_SESSION["user_email"] = $row['email']; $_SESSION["user_username"] = $row['username']; if($_POST['remember']){ setcookie("cookname", $username, time()+60*60*24*100, "/"); setcookie("cookpass", $password, time()+60*60*24*100, "/"); } // print_r($_COOKIE); print_r($_POST); die; //thong bao sap het han. if($row['expired_date'] < (time() + 86400) and $row['role']<3) { header('location: tvv.php'); die; } /* if($row['tinhthanh']=='') { echo '

Hi '.$row['username'].'

Ban vui long cap nhat day du thong tin profile, cac thong tin ve tinh thanh, trinh do anh van,... sau khi cap nhat, lan sau thong bao nay se khong xuat hien nua, Cap nhat ngay

'; echo ''; die; } */ if($row['expired_date'] < time() and $row['role']<3) { $_SESSION["user_logined"]=1; } //update last_login $db->query('update user set last_login_date=curr_login_date,curr_login_date='.time().' where id='.$row['id']); //tat het may quang cao popup setcookie("popa", "popa", time()+60*60*24*30, "/"); setcookie("popb", "popb", time()+60*60*24*30, "/"); $page= (isset($_POST['page'])) ? $_POST['page'] : $pg; $sub= (isset($_POST['sub'])) ? $_POST['sub'] : ''; //xu ly cac page ben ngoai. if(strpos($page,'.php')>0) {page_transfer($page); die;} if(strpos($page,'.html')>0) {page_transfer($page); die;} $page='?'.$page; //echo str_replace('::','=',str_replace('--','&',$page));exit(); if($sub) page_transfer($sub.'/'.str_replace('::','=',str_replace('--','&',$page))); else { page_transfer(str_replace('::','=',str_replace('--','&',$page))); die; } } } function active_email(){ global $db; $email = r('email'); $code = r('code'); $sql="select * from user where email ='$email'"; $b=$db->getRow($sql); if(!isset($b['id'])) die('xac nhan sai, email nay chua duoc dang ky'); elseif($b['active']!=2) die('tai khoan cua ban da duoc xac nhan roi'); elseif($code != md5($b['reg_date'])) die('sai ma xac nhan, vui long xem lai link active hoac lien he admin de tro giup'); else{ $arr['active']=1; //cong ngay cho nhan vao link active. if($b['expired_date']> time()) $arr['expired_date']=$b['expired_date'] + 10*86400; else $arr['expired_date']=time() + 10*86400; $db->update('user',$arr,'id='.$b['id']); //cong ngay cho gioi thieu congngay($b['id']); } die('xac nhan thanh cong, moi ban dang nhap de kham pha loi dich Dang Nhap'); } function relinkactive_sm(){ global $db; $email = addslashes(r('email')); $username = addslashes(r('username')); if(!isValidEmail($email)) die('Email khong dung, Email phai co dang abc@domain.com'); if(trim($username)=='') die('Phai nhap username'); $sql="select * from user where email ='$email' and username!='$username'"; $c=$db->getRow($sql); if(isset($c['username'])) die('Email nay da duoc '.$c['username'] .' su dung'); $sql="select * from user where username ='$username' and active=2"; $b=$db->getRow($sql); if(!isset($b['id'])) die('Username nay khong co hoac da duoc kich hoat.'); $db->update('user',array('email'=>$email),'id='.$b['id']); //sau khi active moi duoc login //gui email xac nhan. $code=md5($b['reg_date']); $content='

Gửi link kích hoạt Lời Dịch

Để kích hoạt tài khoản bạn đã đăng ký, bạn vui lòng nhấn vào link sau:

http://loidich.com/?do=login&act=active&email='.$email.'&code='.$code.'

hoặc http://loidich.com/?do=login&act=active&email='.$email.'&code='.$code.'

nếu vẫn không được bạn có thể copy và paste đường dẫn trên vào trình duyệt là được

nếu gặp khó khăn, xin vui lòng hỏi bộ phận hỗ trợ trên trang www.loidich.com

Xin cảm ơn,

Loi Dich Team

www.loidich.com

'; html_mail('Loi Dich ',$email,'Kich hoat tai khoan dang ky tren Loi Dich',$content); die('Email se duoc gui den ngay cho ban, vui long kiem tra va click vao link kich hoat.

Ve trang chu'); } function register(){ global $db; $username = safeSQL(r('username')); $username=trim($username); if(strlen($username)<3) die('ten dang nhap phai tu 3 ky tu tro len'); if(strpos($username,' ')>0) die('ten dang nhap khong duoc co khoang trang'); if(strpos($username,"'")>0) die('ten dang nhap khong duoc co dau nhay'); if(strpos($username,'"')>0) die('ten dang nhap khong duoc co dau nhay'); if(!r('tinhthanh')) die('ban chua chon tinh thanh, nhan back de dien lai'); if(!r('fullname')) die('ban chua dien ho va ten, nhan back de dien lai'); $dalat=str_replace(" ","",r('tp')); // if(strpos(trim(($dalat)),'U)3n6vX4>2ISxC4')===false) die('Ma xac nhan bi sai, vui long xem lai email, neu ban chua gui email lay ma xac nhan vui //long gui email ve dangky@loidich.com voi tieu de dang ky de lay ma.'); $password = r('password'); $repassword = r('repassword'); $email = r('email'); $reemail = r('reemail'); if(( $_SESSION['image_random_value'] != $_POST['verified_code'])) { die('!!!sai verified code, vui long nhan nut back, dien lai thong tin'); } if(( $password != $repassword)) { die('!!!Mat khau xac nhan khong dung, vui long nhan nut back, dien lai thong tin'); } if(!isValidEmail($email) || ( $email != $reemail)) { die('!!!Email khong dung, hoac xac nhan sai. Vui long nhan nut back va dien lai thong tin'); } //------------------------------------------------- $sqlstmt = "select * from user where username='$username'"; $result = $db->query($sqlstmt,''); if ($db->numRows($result) > 0) { $page = "index.php?do=login&act=reg&e=1"; page_transfer($page); } $sqlstmt = "select * from user where email='$email'"; $result = $db->query($sqlstmt,''); if ($db->numRows($result) > 0) { $page = "index.php?do=login&act=reg&e=2"; page_transfer($page); } //tinh toan birthday $arr['birthday']=mktime(0,0,0,r('thang','i'),r('ngay','i'),r('nam','i')); $arr['trinhdovh']=r('trinhdovh'); $arr['trinhdoav']=r('trinhdoav'); $arr['tinhthanh']=r('tinhthanh'); $arr['fullname']=r('fullname'); # #tien hanh dang ky vao database # if(isset($_SESSION['r'])) $arr['ref']=$_SESSION['r']; $arr['username']=$username; $arr['password']=md5($password); $arr['email']=$email; $arr['role']=1; $arr['emailok']=2;//cho khong can xac nhan lan 2 $arr['expired_date']=time();//dang ky khong cong ngay. $arr['active']=2;//phai dang ky Payoo. can active email $arr['reg_date']=time(); $db->insert('user',$arr); $user_id=$db->insert_id(); $_SESSION['user_userid']=$user_id; $sql='select id num from user order by id desc limit 1'; $t=$db->getRow($sql); $db->update('config',array('cf_value'=>$t['num']), "cf_key='total_members'"); //sau khi active moi duoc login //gui email xac nhan. $code=md5($arr['reg_date']); $content='

Cảm ơn bạn đã tham gia Lời Dịch

Để xác nhận email của tài khoản bạn đã đăng ký, bạn vui lòng nhấn vào link sau:

Xác nhận tài khoản Lời Dịch

trường hợp bạn không nhấn vào link được, bạn copy link sau và mở bằng trình duyệt

http://loidich.com/?do=login&act=active&email='.$email.'&code='.$code.'

nếu gặp khó khăn, xin vui lòng hỏi bộ phận hỗ trợ trên trang www.loidich.com

Xin cảm ơn,

Loi Dich Team

www.loidich.com

'; //tam thoi khong gui email kich hoat nua. //html_mail('Loi Dich ',$email,'Kich hoat tai khoan LoiDich.com',$content); $page = "index.php?do=login&act=reg_done"; page_transfer($page); } function lostpwsm(){ global $db; $email = isset($_POST["email"]) ? $_POST["email"]:''; //------------------------------------------------- $sqlstmt = "select * from user where email='".addslashes($email)."' limit 1"; $r = $db->getRow($sqlstmt,''); #print_r($r); echo count($r['id']); exit; if (count($r['id']) == 0) { $page = "index.php?do=login&act=lostpw&e=1"; page_transfer($page); } //send email confirm: $content ='
Xác nhận lấy mật khẩu mới từ Lời Dịch.

Bạn đã yêu cầu lấy password mới.
Username của bạn là: '.$r['username'] .'
Mời bạn Click vào link phía dưới (trường hợp không phải bạn yêu cầu xin bỏ qua email này)
http://LOIDICH.com/?do=login&act=getpw&s='.md5($r['password']).'&u='.$r['username'].'
(Nếu nhấn không được vui lòng copy Link: http://LOIDICH.com/?do=login&act=getpw&s='.md5($r['password']).'&u='.$r['username'].' và paste vào trình duyệt)


Loi Dich Team

www.loidich.com '; html_mail('Loi Dich ',$email,'Lay lai mat khau LoiDich.com',$content); #echo $content; page_transfer('?do=login&act=lostpwok&s=1'); } function lostusernamesm(){ global $db; $email = isset($_POST["email"]) ? $_POST["email"]:''; //------------------------------------------------- $sqlstmt = "select * from user where email='".addslashes($email)."' limit 1"; $r = $db->getRow($sqlstmt,''); #print_r($r); echo count($r['id']); exit; if (count($r['id']) == 0) { $page = "index.php?do=login&act=lostusername&e=1"; page_transfer($page); } else { $page = "index.php?do=login&act=lostusername&u=".$r['username']; page_transfer($page); } } //lay lai mat khau sau khi confirm function getpw(){ global $db; $u = isset($_GET["u"]) ? $_GET["u"]:''; $s = isset($_GET["s"]) ? $_GET["s"]:''; //------------------------------------------------- $sqlstmt = "select * from user where username='".addslashes($u)."'"; $result = $db->query($sqlstmt,''); if ($db->numRows($result) == 0) { $page = "?"; page_transfer($page); } else{ //send email new pass $r = $db->GetRow($sqlstmt); if (md5($r['password'])==$s) { $newpass=rand(100000,900000); $arr['password']=md5($newpass); $db->update('user',$arr,'id='.$r['id']); die('

Thong bao

Mat khau moi cua ban la:'.$newpass.'
Ban vui long dang nhap va doi lai mat khau.
Dang nhap tai day'); $subject='www.LoiDich.com mật khẩu mới'; $content ='
Mật khẩu mới từ Lời Dịch.

Bạn đã yêu cầu lấy password mới.
Đây là mật khẩu mới: '.$newpass.'
Mời bạn vào đây để đăng nhập:
Đăng nhập vào lời dịch
http://loidich.com/?do=login
Loi Dich Team

www.loidich.com '; #echo $content;exit(); $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n"; // Additional headers $headers .= 'From: LoiDich Team ' . "\r\n"; $headers .= 'To: '.$r['username'].' <'.$r['email'].'>'. "\r\n"; $headers .= 'Reply-To: LoiDich Team ' . "\r\n"; remote_mail($email,$subject,$content,$headers); page_transfer('?do=login&act=lostpwok'); } } page_transfer('?do=login&act=lostpwok&s=2'); } ?> Lời dịch các bài hát tiếng anh, Learning english by songs, Học tiếng anh qua bài hát