Dang nhap'); } $xn=isset($_GET['xn']) ? $_GET['xn'] : 0; if($xn) xn($_SESSION['user_userid']); $rs=isset($_GET['rs']) ? $_GET['rs'] : 0; if($rs) rs($_SESSION['user_userid']); $emails=ds100email($_SESSION['user_userid']); function ds100email($id){ global $db; $ds=''; //dem email truoc, neu ko du thi them nhung nguoi khac. /* $sql='select count(*) num from gtbb where user_id='.$id.' and status=1 order by id desc limit 400'; $cn=$db->getRow($sql); if($cn['num']< 95 and $cn['num'] > 5) $sql='select * from gtbb where (user_id='.$id.') and status=1 union select * from gtbb where user_id in (6160,7922,295862) and status=1 order by id desc limit 400'; else*/ $sql='select * from gtbb where user_id='.$id.' and status=1 order by id desc limit 400'; $b=$db->getAll($sql); if(count($b)==0) die('

Bạn chưa thực hiện thao tác lấy danh bạ, Nhấn vào đây để bắt đầu Import danh bạ

'); //$ids='(0,'; foreach($b as $t){ //$ids.=$t['id']; $ds.=$t['email'].','; } $ds.='kichhoat@loidich.com'; //$ids.=')'; //$db->query('update gtbb set status=3 where id in '.$ids.''); return $ds; } function xn($id){ global $db; $db->query('update gtbb set status=3 where user_id='.$id.' and (status=1 or status=4) order by id desc limit 400'); echo '

Cập nhật thành công

'; //xem con ban nhieu ban? $sql='select status,count(*) num from gtbb where user_id='.$id.' group by status'; $b=$db->getAll($sql); foreach($b as $t){ if($t['status']==2) echo '

Bạn có '.$t['num'].' bạn bè hiện là thành viên Lời Dịch

'; if($t['status']==3) echo '

Bạn đã gửi thư mời cho '.$t['num'].' bạn

'; if($t['status']==1 or $t['status']==4) { echo '

Bạn còn '.$t['num'].' bạn chưa được gửi thư mời

'; if($t['num']>0) echo '
Tiếp tục gửi'; elseif($t['num']==0){ echo '
Hura, toàn bộ bạn bè của bạn đã được thông báo, tuy nhiên có thể bạn của ban quên, hãy reset lại và gửi thư nhắc'; echo '
Reset'; } } } die(); } function rs($id){ //reset status de gui lai email. global $db; //cap nhat lai danh sach ban be la thanh vien chua. $db->query('update user a, gtbb b set b.username=a.username,b.status=2 where b.user_id='.$id.' and a.email=b.email and status!=2'); //cap nhat lai status=1. $db->query('update gtbb set status=1 where user_id='.$id.' and (status=3 or status=4)'); echo '

Cập nhật thành công

'; //xem con ban nhieu ban? $sql='select status,count(*) num from gtbb where user_id='.$id.' group by status'; $b=$db->getAll($sql); foreach($b as $t){ if($t['status']==2) echo '

Bạn có '.$t['num'].' bạn bè hiện là thành viên Lời Dịch

'; if($t['status']==3) echo '

Bạn đã gửi thư mời cho '.$t['num'].' bạn

'; if($t['status']==1 or $t['status']==4) { echo '

Bạn còn '.$t['num'].' bạn chưa được gửi thư mời

'; if($t['num']>0) echo '
Tiếp tục gửi'; elseif($t['num']==0){ echo '
Hura, toàn bộ bạn bè của bạn đã được thông báo, tuy nhiên có thể bạn của ban quên, hãy reset lại và gửi thư nhắc'; echo '
Reset'; } } } die(); } ?> Cong cu gui qua Gmail

Chào bạn,

Đây là công cụ sẽ giúp bạn gửi thư nhanh cho bạn bè qua chính email Gmail của bạn. (mỗi ngày Gmail cho bạn gửi tối đa 500 email)

Lưu ý: mỗi 10 người click vào link đăng ký bạn sẽ được gia hạn thêm 5 ngày. chỉ cần làm theo hướng dẫn đơn giản sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Email Gmail của bạn và vào phần gửi email: http://www.gmail.com

Bước 2: Điền tiêu đề thư, nội dung email, danh sách email bạn bè sẽ gửi:

Tiêu đề đề nghị:

Danh sách email(tối đa 200 bạn và Gmail chỉ cho gửi tối đa 500 người/ngày):
(Bạn click vào ô dưới đây, nhấn Copy (Crt +C) và Paste vào ô To: trong email.

Nội dung đề nghị, bạn có thể sửa lại để gửi, tuy nhiên lưu ý link giới thiệu không đổi nhé:
http://loidich.com/mienphi.php?r=

Xem hình:

Sau khi xong, bạn nhấn vào đây để xác nhận đã gửi để Lời Dịch sẽ tiếp tục lấy danh sách 100 bạn mới nếu bạn có hơn 100 bạn trong danh sách.

Xác nhận đã gửi đi.

Về lại trang danh sách. - Gửi thư mời bằng Yahoo