Dang nhap'); } $id=$_SESSION['user_userid']; ?> Giới thiệu bạn bè

Giới thiệu bạn bè để sử dụng miễn phí Lời Dịch

Cách 1: Gửi email nhanh

Lời Dịch sẽ hỗ trợ lấy danh bạ

Gửi cho 100 email bạn được 1 tháng sử dụng

Nếu 100 người click vào thì bạn được thêm 2 tháng nữa

Bước 1:Điền thông tin để lấy danh bạ từ email của bạn:

Email:
Vui lòng nhập đầy đủ @yahoo.com hoặc @yahoo.com.vn hoăc @gmail.com
Password:
(Password vào email của bạn, Lời Dịch chỉ sử dụng để lây danh bạ 1 lần, không lưu lại)
 
Bước 2: Gửi thư mời bằng Yahoo - Gửi thư mời bằng Gmail

Cách 2: Gửi Email không cần điền password

Gửi thư mời bằng Yahoo

Gửi thư mời bằng Gmail

Cách 3: Post link giới thiệu

Bạn gửi link qua Yahoo hoặc đăng lên facebook, forum, ...

30 người click = 30 ngày sử dụng.

getRow('select count(*) num from gioithieu where user_id='.$id); echo '

Số người đã click: '.$b['num'].'

'; echo 'chi tiết'; ?>

Link để gửi:

Nhấn vào đây để gửi nhanh qua Yahoo

Đăng lên facebook

Đăng lên Twitter