Chuyển ngày gia hạn tài khoản bằng ATM LỜI DỊCH

+ Chức năng này giúp bạn có thể chuyển ngày gia hạn tài khoản cho bạn bè của bạn.
+ Điền vào mã số thành viên, không phải là username.
+ Mỗi lần chuyển, ngoài số ngày bạn chuyển bị trừ bạn còn bị trừ thêm 10 ngày xem như là phí chuyển khoản.
+ Nếu là người mới, việc chuyển khoản đồng thời cũng kích hoạt luôn cho người đó.

Xin chào '.$_SESSION['user_username'].', mã số của bạn là: '.$_SESSION['user_userid'].' '; echo '

Tài khoản của bạn được sử dụng đến ngày: '.date('d-m-Y',$_SESSION['user_expired_date']).'

'; echo '
Xem lịch sử chuyển khoản'; if($_GET['ls']==1) ls(); if($_SESSION['user_expired_date'] <= time()+60*86400) die('

Tài khoản của bạn không đủ để chuyển ngày gia hạn (phải hơn 60 ngày)

'); } else die('Bạn cần đăng nhập để thấy thông tin'); function ls(){ global $db; //chi xem lich su $sender_id=(int)$_SESSION['user_userid']; $sql='select a.*,b.username from atm a, user b where a.receiver_id = b.id and a.sender_id='.$sender_id.' order by a.id desc'; $b=$db->getAll($sql); echo '

Lịch sử chuyển khoản

'; if(count($b)==0) die('

Bạn chưa chuyển cho ai hết

'); echo ''; $i=0; foreach($b as $t){ $i++; echo ''; } echo '
#Ngày chuyểnNgười nhậnSố ngày
'.$i.''.date('H:i d-m-Y',$t['transfer_date']).''.$t['username'].''.$t['days'].'
'; die(); } //xu ly gia han. if(isset($_POST) and count($_POST) > 1){ $sender_id=$_SESSION['user_userid']; $receiver_id=trim($_POST['receiver_id']); $days=trim($_POST['days']); $loinhan=trim($_POST['loinhan']); if((int)$receiver_id ==0) die('Mã số thành viên phải là số, không phải là username'); //kiem tra xem so ngay co vuot qua khong. if($_SESSION['user_expired_date'] < time() + 86400*($days+30)) die('Bạn không thể chuyển vì sau khi chuyển bạn có số ngày hoạt động < 30'); //tien hanh tru ngay $time_offset = ($days + 10)*86400; $sql="update user set expired_date = expired_date - $time_offset where id=".$sender_id; $db->query($sql); $_SESSION['user_expired_date']=$_SESSION['user_expired_date']-$time_offset; //cong cho nguoi moi $sql='select * from user where id='.$receiver_id; $c=$db->getRow($sql); if($c['active'] ==2) $brr['active']=1;//kich hoat luon cho nguoi moi if($c['expired_date'] > time()) $brr['expired_date']=$c['expired_date'] + $days*86400; elseif($c['expired_date'] < time()) $brr['expired_date']=time() + $days*86400; $db->update('user',$brr,'id='.$receiver_id); //nhan tin sms($receiver_id,'Bạn nhận được '.$days.' ngày sử dụng từ '.$_SESSION['user_username'].' với lời nhắn: '.$loinhan); echo '

Chuyển khoản thành công

'; echo '
Tài khoản của '.$c['username'].' với mã số: '. $c['id'] . ' được sử dụng tới: '. date('d-m-Y',$brr['expired_date']); echo '
Tài khoản của bạn sử dụng tới: '. date('d-m-Y',$_SESSION['user_expired_date']); echo '
Tiếp tục chuyển cho người khác - Trở về trang chủ'; //luu log $db->insert('atm',array('sender_id'=>$sender_id,'receiver_id'=>$receiver_id,'days'=>$days,'transfer_date'=>time())); die; } ?>

Điền mã số thành viên người nhận và nhấn nút chuyển.

Mã số thành viên người nhận: Số Ngày:
Lời nhắn:

Logout

Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc về chương trình này vui lòng liên hệ với Nguyên YM: ludnguyen